w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: محمدیعقوب بشوی، ناصر رفیعی
منتشر شده در: طلوع نور
رتبه مقاله: علمی- ترویجی
سال،شماره: زمستان 1390/شماره 38

چکیده

نویسنده کتاب صحیح بخاری در کتاب خود درباره برخورد حضرت فاطمه(س) با ابوبکر، درباره حقوقش پنج روایت را آورده است که با بررسی دقیق این روایات، می توان علل و انگیزه اعتراض آن حضرت(س) را علیه ابوبکر به دست آورد. در این روایات به صراحت درباره برخی مطالبات ایشان، همچون فئ فدک، حق ذی القربی، خمس، ارث و میراث پدری صحبت شده است. همچنین در پایان با تمسک به یک روایت، از جانشینی خلفا سخن به میان آمده است. با توجه به این آثار و دقت در آنها و با توجه به این نکته که همه این حقوق باحکم خدا همراه بوده و در قرآن آمده است، می توان اعتراض حضرت فاطمه(س) را برای احیای دستورهای قرآنی معرفی نمود.

واژه های کلیدی: فاطمه(س)، علل اعتراض، صحیح بخاری

 

pdf دانلود مقاله بررسی علل اعتراض حضرت فاطمه (س) از منظر صحیح بخاری (321 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید