w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: مسلم کامیاب، نعمت الله صفری فروشانی
منتشر شده در: انتظار موعود
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاییز1396/ شماره 58
 
چکیده
یکی از مباحث قابل طرح در اندیشه مهدویت، بررسی  نقش عالمان اهل سنت در مواجهه با انحرافات موجود در این آموزه است. با وجود رویکرد فراگیر به مسئله انحرافات مهدویت، درباره نقش  عالمان اهل سنت و سبک شناسی مواجهه آنان با انحرافات مهدوی، کاوش‌های چندانی صورت نگرفته است.
این جستار براساس اهمیت موضوع و با رسالت شناساندن سبک‌ها در سیره اندیشمندان اهل سنت، در انحراف‌زدایی از آموزه مهدویت، با روش توصیفی- تحلیلی به فرجام رسیده است.
در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی جریان شناسی رویکرد اهل سنت به آموزه مهدویت، به دوسبک عمده آنان در مسئله مهدویت اشاره شود:
سبک نخست با رویکرد حدیثی در قالب  تبیین آموزه مهدویت، شخصیت شناسی امام مهدی(عج) و علائم ظهور سامان یافته است. معرفی ماهیت انحرافی مدعیان، برگزاری مناظره، نهی از تعامل و برخورد قاطع با مدعیان دروغین، نوع دوم سبک شناسی اندیشمندان اهل سنت در مواجهه با انحرافات مهدویت است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: مهدویت ـ عالمان اهل سنت،سبک شناسی، انحرافات حدیثی، مدعیان دروغین

 

pdf دانلود مقاله سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت (832 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید