w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: نرگس پستوئی
استاد راهنما: مجید وزیزی
استاد مشاور: جمشید معصومی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1389
مکان دفاع: دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

 هدف از اين پژوهش بيان نظر و آراء فقهاي اماميه و چندي از فقهاي اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و ديه زن است. روشي كه در اين پژوهش به كار رفته ترجمه كتب و تحقيق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری اين پژوهش استفاده از كتب فقهي شيعه و سني و كتب حقوقي می‌باشد. طرح كلي اين پژوهش متشكل از سه فصل می‌باشد. سير تحولات تاريخي قصاص و ديه زن در فقه اماميه و اهل سنت، قصاص اعضاء و ديه اعضا زن در فقه اماميه و اهل سنت، قصاص زن باردار، قصاص مادر، اشتراك زن در قتل و نظرات فقها در اين رابطه و همچنين نظريه برابري قصاص و ديه زن همراه با دلايل و همچنين قصاص و ديه زن در حقوق موضوعه را مورد بررسي قرار داده‌ایم. ماحصل و نتيجه اين پایان‌نامه با توجه به تحقيقات به عمل آمده اين می‌باشد كه مطابق نظريه فقهاي اماميه معتقدند زن در برابر كشتن مرد قصاص می‌شود بدون رد ديه و مرد در برابر زن قصاص می‌شود اما بستگان زن بايد نصف ديه را به مرد بدهند. فقهاي اهل سنت معتقدند زن و مرد در برابر هم قصاص می‌شوند بدون رد ديه و همه فقهاي اماميه و اهل سنت معتقدند ديه زن نصف ديه مرد است و ديه اعضاء زن با مرد برابر است و هنگامی‌که به ثلث برسد نصف ديه مرد است. دليل فقها در اين رابطه آيات قرآن، روايات و اجماع می‌باشد و همچنين فقهاي اماميه و اهل سنت معتقدند زن باردار تا زماني كه زايمان نكرده قصاص نمی‌شود، از نظر اماميه مادر به كشتن فرزند قصاص می‌شود اما اهل سنت معتقدند مادر به كشتن فرزند قصاص نمی‌شود، همچنين زن جزء عاقله نيست و نظر اكثر فقها بر اين است كه زن حق قصاص را به ارث می‌برد.

فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در سه فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
* بخش اول: طرح تحقیق
* بخش دوم: واژه‌شناسی، پیشینه، تقسیمات دیه و قصاص
فصل دوم: «قصاص زن و سیر تحولات تاریخی آن»
* آفرینش زن
* قصاص زن در روایات
* قصاص زن در ادوار فقه شیعه
* قصاص زن در مذاهب اهل سنت
* شرکت در قتل
* قصاص مادر در کشتن فرزند در فقه امامیه
* قصاص اعضا
فصل سوم: «دیه زن و سیر تحولات تاریخی آن»
* مقدار و مهلت دیه
* مقدار دیه زن در قانون
* دیه زن در ادوار فقه شیعه
* دیه زن در فقه اهل سنت
* دیه اعضا زن
* مقدار دیه اعضا از منظر فقهای امامیه و اهل سنت
* اشاره قانون به دیه اعضای زن
* تغلیظ در فاضل دیه
* حکمت متفاوت بودن قصاص مرد و زن
* حکمت متفاوت بودن دیه مرد و زن
* تساوی دیه و قصاص زن و مرد از نظر برخی از فقهای معاصر
* نقد و بررسی
نتیجه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط