w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: نیره طالبیان
استاد راهنما: علی محامد
استاد مشاور: احمد عابدی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1382
مکان دفاع: دانشگاه قم

چکیده:
با توجه به اهمیت بحث حق و حکم در فقه امامیه و مشتبه بودن برخی از مصادیق آن، پایان‌نامه‌ حاضر، با عنوان «تبیین مفهومی و مصداقی حق و حکم، در فقه امامیه»، درصدد بررسی این مسئله بوده و بدین منظور، از دو فصل، تشکیل گردیده است. فصل اول، در سه بخش، تنظیم شده که در بخش اول، عنوان حق، بخش دوم، حکم و بخش سوم، تفاوت میان حق و حکم، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم نیز، از سه بخش تشکیل گردیده است. در بخش نخست، حق تألیف، در بخش دوم، حق تحجیر و در بخش پایانی، حق ولایت، مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها:حق، حکم، ملک، نقل، انتقال، سقوط، اسقاط، حق تألیف، حق تحجیر، حق ولایت.
فصول پایان‌نامه:
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است:
فصل اول: «تبیین مفهومی حق و حکم»
   * حق
   * حکم
   * تفاوت حق و حکم
فصل دوم: «تبیین مصداقی حق و حکم»
   * حق تألیف
   * حق تحجیر
   * حق ولایت
نتیجه‌گیری و ضمائم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط